Main Page
About the Journal
Subscription information

Current Issue
Tables of Contents
Author Index
Search

Authors
Referees

Index of Authors: V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z _ b c n z
M. Vaclavikova 2 V. B. Velichko 1 V. Kh. Vlasiuk 1
A. Vaidya 1 F. G. Veliev 3 V. V. Vlasov 3
M. Vaidyanathan 1 V. V. Velikov 1 V. Kh. Vlasyuk 15
S. I. Vainshtein 10 I. D. Velt 1 G. M. Vodinchar 1
A. Vajda 1 J. Venċels 3 V. V. Vodolazchenko 1
A. K. Vala 2 N. Venkatramani 1 V. V. Vodolazhchenko 1
R. Valdmane 10 I. Yu. Veprik 2 V. Vodyanyuk 1
J. Valdmanis 34 G. Verhille 1 T. Voelker 1
R. Valdmanis 1 V. E. Verkhovod 1 D. Vogelsang 1
J. Valeinis 1 M. Verma 1 T. Vogt 4
E. Mas de les Valls 2 Mahendra K. Verma 1 A. I. Vol'dek 15
Yu. A. Valuev 4 Yu. M. Vernigorov 2 B. B. Volchek 8
D. Vanidha 1 L. A. Verte 1 R. Volk 1
V. A. Vardanyan 1 V. G. Veselago 2 T. Volkmann 1
M. Varga 1 I. V. Veselov 1 A. V. Volkov 5
H. Vargas 1 O. N. Veselovskii 1 V. M. Volkov 1
Yu. D. Varlamov 3 T. A. Veske 1 N. E. Volkova 1
A. M. Varonov 1 N. Vetcha 1 O. Volkova 4
V. I. Vasenin 6 A. K. Veze 5 T. I. Volkova 1
A. P. Vasil'ev 3 Ph. P. Vieweg 1 T. P. Volkova 1
A. S. Vasil'ev 11 N. V. Vighnesam 1 E. N. Volleidt 1
M. N. Vasil'ev 1 D. Villani 1 V. Voller 1
S. A. Vasil'ev 1 A. Ya. Vilnitis 14 I. I. Volodikhina 1
S. V. Vasil'ev 8 A. N. Vilsovich 1 I. M. Volodko 3
V. F. Vasil'ev 10 A. Vincent 1 L. A. Volokhonskii 2
V. V. Vasil'ev 1 A. N. Vinogradov 4 P. P. Volosevich 1
Yu. V. Vasil'ev 1 D. Vinogradov 5 K. A. Volosov 1
S. P. Vasil'evskii 1 D. A. Vinogradov 1 F. A. Volpe 1
A. Vasiliev 1 V. M. Vinogradov 1 M. P. Volz 2
S. Vasylyev 1 A. Vinogradova 1 P. Vontobel 2
P. V. Vasyukevich 1 A. S. Vinogradova 2 S. A. Vorob'eva 1
A. B. Vatazhin 1 E. Vinter 2 S. Vorobyova 1
A. V. Vatazhin 1 J. Virbulis 8 S. A. Vorobyova 2
N. I. Vatin 2 V. I. Vishnyakov 5 V. Vorohobov 1
E. P. Vaulin 2 A. N. Vislovich 6 V. A. Voronchikhin 1
S. Renaudière de Vaux 1 A. N. Vislovoch 1 S. M. Voronina 3
O. S. Vavilov 1 G. A. Vitkov 4 V. V. Voronkov 1
I. Vávra 1 I. S. Vitkovskaya 1 G. K. Voronvich 1
V. Vazquez 1 I. V. Vitkovskii 6 N. M. Voropai 2
V. Z. Vdovin 1 L. V. Vitkovskii 1 A. D. Votsish 7
G. M. Veca 1 V. Kh. Vitol 1 M. Vrushank 1
I. R. Ved'kalov 5 V. Kh. Vitola 2 L. A. Vulis 9
J. G. Veguera 2 G. A. Vitolin'sh 2 A. P. Vutsens 5
Zh. G. Veguera 1 R. Vitry 1 G. P. Vyatkin 1
L. Vekas 6 Ch. N. Vives 1 I. P. Vyatkin 1
A. S. Veksler 1 D. Vizman 1 B. E. Vyaz'menskii 1
I. D. Vel't 6 L. G. Vlasenko 1 V. V. Vylomov 1

Copyright: Institute of Physics, University of Latvia
Electronic edition ISSN 1574-0579
Printed edition ISSN 0024-998X
DOI: http://doi.org/10.22364/mhd